แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help อยากให้ อบต.โป่งผา พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


ด้านการศึกษา [132 คะแนน ร้อยละ 84.62]
ด้านกิจกรรมนันทนการ [6 คะแนน ร้อยละ 3.85]
ด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน [6 คะแนน ร้อยละ 3.85]
การบริการทั่วไป [0 คะแนน ร้อยละ 0]
ด้านการท่องเที่ยว [2 คะแนน ร้อยละ 1.28]
ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [3 คะแนน ร้อยละ 1.92]
ด้านรายได้หรือภาษี [2 คะแนน ร้อยละ 1.28]
ด้านสาธารณสุข [3 คะแนน ร้อยละ 1.92]
ด้านส่งเสริมอาชีพและรายได้ [2 คะแนน ร้อยละ 1.28]

คะแนนรวม = 156 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100