แบบสำรวจความคิดเห็น


live_help อยากให้ อบต.โป่งผา พัฒนาด้านไหนมากที่สุด


สาธารณูประโภคพื้นฐาน [6 คะแนน ร้อยละ 30]
ด้านการท่องเที่ยว [5 คะแนน ร้อยละ 25]
การศึกษา [1 คะแนน ร้อยละ 5]
อาชีพ รายได้เสริม [3 คะแนน ร้อยละ 15]
กิจกรรมนันทนการ [5 คะแนน ร้อยละ 25]

คะแนนรวม = 20 คะแนน

สูตรคำนวณ

หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ := ( คะแนนที่ได้ / คะแนนเต็มทั้งหมด ) * 100