กองการศึกษา
นางรัถยา ธนัญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปาริชาติ ญาณวัฒนสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววราพรรณ พรมโลกา
นักสันทนาการปฎิบัติการ
น.ส.สายใจ หมุนลี
ผช.จนท.การเงิน และบัญชี
นายขจรศักดิ์ ทะนันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนเรศ ชัยมณี
ผู้ช่วยสันทนาการ
นางสาวหทัยทิพย์ วงค์ต๊ะกาศ
คนงานทั่วไป
นายธเนศ ปฏิเสน
คนงานทั่วไป
นางสาวธนพร กาศเจริญ
ครู คศ.1 ศพด.อบต.โป่งผา
นางจันทร์เพ็ญ ธนู
ครู คศ.1 ศพด.อบต.โป่งผา
ว่าที่ ร.ต.หญิง อนงค์วดี เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสาวลัดดาวัลย์ อุ่นแก้ว
ครู คศ.1 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางงามผ่อง ชื่นพงศ์ธรรม
ครู คศ.1 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางยุพิน ศรีบัว
ครู คศ.1 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวปณิดา ตาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำจำ
นางบัวลอย สุเทพ
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางประกายวรรณ ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางสาวศิวพร งามวัฒนาวงศ์
ครู คศ.1 ศพด.บ้านนาปง
นางสุพรรษา กันธาทอง
ครู คศ.1 ศพด.บ้านนาปง
นางสาวปานใจ จันทรสถาพร
หัวหน้า ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวิตตรี อนันตวิศิษฎ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสกุณา ปาสำลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางระวิวรรณ บุญตัน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองอ้อ
นางยุพิน ศรีบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำจำ
นางจิราภรณ์ ทาโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาปง