กองการศึกษา
นางรัถยา ธนัญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปาริชาติ ญาณวัฒนสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววราพรรณ พรมโลกา
นักสันทนาการปฎิบัติการ
นางสาวนันทวัน ลับปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายนเรศ ชัยมณี
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
น.ส.สายใจ หมุนลี
ผช.จพง.การเงิน และบัญชี
นายขจรศักดิ์ ทะนันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายธเนศ ปฏิเสน
คนงาน
นางสาวหทัยทิพย์ วงค์ต๊ะกาศ
คนงาน
นางสาวธนพร กาศเจริญ
ครู คศ.2 ศพด.อบต.โป่งผา
ว่าที่ ร.ต.หญิง อนงค์วดี เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.1 ศพด.อบต.โป่งผา
นางจันทร์เพ็ญ ธนู
ครู คศ.2 ศพด.อบต.โป่งผา
นางสกุณา ปาสำลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสาวิตตรี อนันตวิศิษฎ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสาวปานใจ จันทรสถาพร
หัวหน้า ศพด.บ้านน้ำจำ
นางยุพิน ศรีบัว
ครู คศ.2 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางงามผ่อง อายุวรรณา
ครู คศ.2ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวปณิดา ตาคำ
ครู คศ.1 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวศิวพร งามวัฒนาวงษ์
ครู คศ.2 ศพด.บ้านนาปง
นางสุพรรษา กันธาทอง
ครู คศ.2 ศพด.บ้านนาปง
นางจิราภรณ์ ทาโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาปง
นางประกายวรรณ ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.2 ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางบัวลอย สุเทพ
ครู คศ.2 ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางจงกลนี แสงบุญ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางระวิวรรณ บุญตัน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองอ้อ