กองการศึกษา
นางรัถยา ธนัญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปาริชาติ ญาณวัฒนสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววราพรรณ พรมโลกา
นักสันทนาการปฎิบัติการ
นายนเรศ ชัยมณี
ผู้ช่วยสันทนาการ
นายขจรศักดิ์ ทะนันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สายใจ หมุนลี
ผช.จนท.การเงิน และบัญชี
นางสาวหทัยทิพย์ วงค์ต๊ะกาศ
คนงานทั่วไป
นายธเนศ ปฏิเสน
คนงานทั่วไป
นางสาวธนพร กาศเจริญ
ครู คศ.1 ศพด.อบต.โป่งผา
นางจันทร์เพ็ญ ธนู
ครู คศ.1 ศพด.อบต.โป่งผา
ว่าที่ ร.ต.หญิง อนงค์วดี เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสาวิตตรี อนันตวิศิษฎ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสาวปานใจ จันทรสถาพร
หัวหน้า ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวลัดดาวัลย์ อุ่นแก้ว
ครู คศ.1 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางงามผ่อง ชื่นพงศ์ธรรม
ครู คศ.1 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางยุพิน ศรีบัว
ครู คศ.1 ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวปณิดา ตาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวศิวพร งามวัฒนาวงศ์
ครู คศ.1 ศพด.บ้านนาปง
นางสุพรรษา กันธาทอง
ครู คศ.1 ศพด.บ้านนาปง
นางจิราภรณ์ ทาโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาปง
นางระวิวรรณ บุญตัน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองอ้อ
นางประกายวรรณ ศรีสวาสดิ์
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางบัวลอย สุเทพ
ครู คศ.1 ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางจงกลนี แสงบุญ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางสกุณา ปาสำลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา