กองการศึกษา
นางรัถยา ธนัญชัย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปาริชาติ ญาณวัฒนสกุล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววราพรรณ พรมโลกา
นักสันทนาการปฎิบัติการ
น.ส.สายใจ หมุนลี
ผช.จนท.การเงิน และบัญชี
นายขจรศักดิ์ ทะนันชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนเรศ ชัยมณี
ผู้ช่วยสันทนาการ
นางสาวหทัยทิพย์ วงค์ต๊ะกาศ
คนงานทั่วไป
นายธเนศ ปฏิเสน
คนงานทั่วไป
นางสาวธนพร กาศเจริญ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
ว่าที่ ร.ต.หญิง อนงค์วดี เชื้อเมืองพาน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางจันทร์เพ็ญ ธนู
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสกุณา ปาสำลี
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสาวิตตรี อนันตวิศิษฎ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.อบต.โป่งผา
นางสาวปานใจ จันทรสถาพร
หัวหน้า ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวลัดดาวัลย์ อุ่นแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำจำ
นางยุพิน ศรีบัว
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำจำ
นางงามผ่อง ชื่นพงศ์ธรรม
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำจำ
นางสาวปณิดา ตาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำจำ
นางบัวลอย สุเทพ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางประกายวรรณ ศรีสวาสดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านหนองอ้อ
นางจงกลนี แสงบุญ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองอ้อ
นางระวิวรรณ บุญตัน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองอ้อ
นางสาวศิวพร งามวัฒนาวงศ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาปง
นางสุพรรษา กันธาทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาปง
นางจิราภรณ์ ทาโรจน์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาปง