กองช่าง
นายวีระ พรหมณะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายพิพัฒน์พงศ์ ธิจินะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชัย กันทะวงค์
คนงานทั่วไป
นายสุวิทย์ ปินตา
คนงานทั่วไป
นางสาวดวงพร ทองเอี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประวัติ วงค์วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ