กองช่าง
นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกรภัทร์ ราชกรม
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
นายธนกร เครือสาร
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายพิพัฒน์พงศ์ ธิจินะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชัย กันทะวงค์
คนงาน
นายสุวิทย์ ปินตา
คนงาน
นางสาวดวงพร ทองเอี่ยม
คนงาน
นายประวัติ วงค์วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยงานไฟฟ้า)