กองช่าง
นายวีระ พรหมณะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสมพงษ์ อินต๊ะหล้า
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายณัฎฐพล มงคลดี
นายช่างโยธาปฎิบัติงาน
นายจีระศักดิ์ คักกันหา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายพิพัฒน์พงศ์ ธิจินะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายอภิชัย กันทะวงค์
คนงานทั่วไป
นายสุวิทย์ ปินตา
คนงานทั่วไป
นางสาวดวงพร ทองเอี่ยม
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายประวัติ วงค์วิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ