กองคลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุกัญญา เตจ๊ะยวง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นาสาวอ้อมใจ จันทะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวปทิตตา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวพัชราภรณ์ แสงเทพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวชาลิษา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวแอนนา สีปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบัณทิต อินปั๋น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen