กองคลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันธิดา นันไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางสุทธาสินี ฑีฆายุ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสุกัญญา เตจ๊ะยวง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นางสาวปทิตตา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฺฎิบัติงาน
นางสาวชาลิษา ทาคำมา
ผู้ช่วยนักวิชการเงินและบัญชี
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวกาญจนา คำตุ้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการ