กองคลัง
นางสาวณิชาภัทร กันชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุกัญญา เตจ๊ะยวง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นาสาวอ้อมใจ จันทะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวปทิตตา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวพัชราภรณ์ แสงเทพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวชาลิษา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายบัณทิต อินปั๋น
คนงาน
นางสาวแอนนา สีปินตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ