กองคลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันธิดา นันไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางสุกัญญา เตจ๊ะยวง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นางสาวปทิตตา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฺฎิบัติงาน
นางสาวพัชราภรณ์ แสงเทพ
จพง.การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชาลิษา ทาคำมา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี