กองคลัง
นางสาวณิชาภัทร กันชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
-ว่าง-
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นาสาวอ้อมใจ จันทะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวพัชราภรณ์ แสงเทพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวชาลิษา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวแอนนา สีปินตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นายบัณทิต อินปั๋น
คนงาน