กองคลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวนันธิดา นันไชย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางสุทธาสินี ฑีฆายุ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสุกัญญา เตจ๊ะยวง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นางสาวปทิตตา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฺฎิบัติงาน
นางสาวชาลิษา ทาคำมา
ผู้ช่วยนักวิชการเงินและบัญชี
นายอภิชัย อภิไชย
คนงานทั่วไป
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชนกานต์ มุงเมือง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกาญจนา คำตุ้ย
พนักงานจ้างเหมาบริการ