กองคลัง
นางสุกัญญา เตจ๊ะยวง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นาสาวอ้อมใจ จันทะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางนิรมัย อุ่นอินต๊ะ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวปทิตตา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางสาวพัชราภรณ์ แสงเทพ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวชาลิษา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวแอนนา สีปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบัณทิต อินปั๋น
พนักงานจ้างเหมาบริการ