กองคลัง
นางปาลิดา สมบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุกัญญา เตจ๊ะยวง
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
นาสาวอ้อมใจ จันทะบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
นางสาวปทิตตา ปัญญาใจ
เจ้าพนักงานธุรการปฺฎิบัติงาน
นางสาวพัชราภรณ์ แสงเทพ
จพง.การเงินและบัญชีปฎิบัติงาน
นางสาวจินตนา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวชาลิษา ปัญญานาย
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นายบัณทิต อินปั๋น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวแอนนา สีปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ