สำนักปลัด
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัชชา ชัยวังเย็น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ.ส.อ.อำนาจ ผูกพันธ์
เจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายธนาวุฒิ มณีจันทร์สุข
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวธีรดา นิติมณทล
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวเขมจิรา นันตาวาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายศิลป์ชัย ทิจินะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีทรงฤทธิ์ ก้อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนราวิชญ์ พรมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวชะเอมทิพย์ ทิจินะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศกลวรรณ โลจนะทิพย์สิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนิภาพร จับใจนาย
คนงานทั่วไป
นางอรอนง วงค์เตียมใจ
คนงานทั่วไป
นายเวียงชัย คุณงามความดี
คนงานทั่วไป (ขับรถยนต์) ช่วยงานประชาสัมพันธ์
นายอภิชัย อภิไชย
คนงานทั่วไป ช่วยงานขับรถจักรกลขนาดเบา
นายศิวะ วงค์วิชัย
คนทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายชัยกฤต นวสิริมา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เครดิตฟรีสล็อตออนไลน์soccer918jqk44casinobinjqk41thaibet55anime39peeoen