สำนักปลัด
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัชชา ชัยวังเย็น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ.ส.อ.วรภพ วงค์บุญธรรม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ.ส.อ.อำนาจ ผูกพันธ์
เจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายเทอดศักดิ์ พัฒนะ
นิติกรปฎิบัติการ
นายธนาวุฒิ มณีจันทร์สุข
นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ
นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวธีรดา นิติมณทล
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายศิลป์ชัย ทิจินะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวเขมจิรา นันตาวาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายทรงฤทธิ์ ก้อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนราวิชญ์ พรมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นายอิทธิพล ยอดคำใส
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชัย อภิไชย
คนงานทั่วไป(ขับรถยนต์)
นายศิวะ วงค์วิชัย
คนงานทั่วไป
นางสาวชะเอมทิพย์ ทิจินะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภาพร จับใจนาย
คนงานทั่วไป
นางอรอนง วงค์เตียมใจ
คนงานทั่วไป
นายเวียงชัย คุณงามความดี
คนงานทั่วไป