สำนักปลัด
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัชชา ชัยวังเย็น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ.ส.อ.อำนาจ ผูกพันธ์
เจ้าพนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นางสาวธีรดา นิติมณทล
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวเขมจิรา นันตาวาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายศิลป์ชัย ทิจินะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีทรงฤทธิ์ ก้อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนราวิชญ์ พรมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวชะเอมทิพย์ ทิจินะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศกลวรรณ โลจนะทิพย์สิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายเวียงชัย คุณงามความดี
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติชัย สุขประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
นายธวัชชัย จันติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางอรอนง วงค์เตียมใจ
คนงานทั่วไป
นายศิวะ วงค์วิชัย
คนทั่วไป(ช่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นางสาวนิภาพร จับใจนาย
คนงานทั่วไป
นายชัยกฤต นวสิริมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา