สำนักปลัด
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัชชา ชัยวังเย็น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ.ส.อ.อำนาจ ผูกพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายอนุรักษ์ ลาตรินทร์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเขมจิรา นันตาวาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายศิลป์ชัย ทิจินะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีทรงฤทธิ์ ก้อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายนราวิชญ์ พรมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวชเอมทิพย์ ทิจินะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศกลวรรณ โลจนะทิพย์สิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายธวัชชัย จันติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเวียงชัย คุณงามความดี
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติชัย สุขประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
นายชัยกฤต นวสิริมา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)
นายนิโรจน์ แสงนิล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถขยะ)
นางอรอนง วงค์เตียมใจ
คนงาน
นางสาวนิภาพร จับใจนาย
คนงาน
นายศิวะ วงค์วิชัย
คนงานทั่วไป