สำนักปลัด
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวเบญจวรรณ พิลาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสมยศ ศรีวิชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวณัชชา ชัยวังเย็น
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
จ.ส.อ.อำนาจ ผูกพันธ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปาณิสรา ลาตรินทร์
นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ
นายเอกพงศ์ ภิรมย์วงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
นางสาวเขมจิรา นันตาวาง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายศิลป์ชัย ทิจินะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร้อยตรีทรงฤทธิ์ ก้อนแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนราวิชญ์ พรมปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ
นางสาวชเอมทิพย์ ทิจินะ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศกลวรรณ โลจนะทิพย์สิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นายศิวะ วงค์วิชัย
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย จันติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเวียงชัย คุณงามความดี
พนักงานขับรถยนต์
นายกิตติชัย สุขประเสริฐ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวนิภาพร จับใจนาย
คนงาน
นางอรอนง วงค์เตียมใจ
คนงาน