หัวหน้าส่วนราชการ
นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
นางสาวสุดา ปฏิเสน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางรัถยา ธนัญชัย
ูผู้อำนวยการกองการศึกษา