หัวหน้าส่วนราชการ
นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวณิชาภัทร กันชัย
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวรุ้งตะวัน ไชยเจริญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรัถยา ธนัญชัย
ูผู้อำนวยการกองการศึกษา