หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสุดา ปฏิเสน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
นายเอกรินทร์ เจริญราช
หัวหน้าสำนักปลัด
นางปาลิดา สมบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวีระ พรหมณะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางรัถยา ธนัญชัย
ูผู้อำนวยการกองการศึกษา