สมาชิกสภา
นางสมศรี โปราหา
ประธานสภา อบต.โป่งผา
นายเสถียร พงษ์กาสอ
รองประธานสภา อบต.
นางกรรณิการ์ บุญตัน
เลขานุการ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
นายถวิล กันทะทอง
ส อบต. หมู่ 2
นายอำนวย แก้วบุญ
ส อบต. หมู่ 2
นายสุริยะแสง อายุวรรณา
ส อบต. หมู่ 5
นายประเวก ชื่นปัญญานิมิต
ส อบต. หมู่ 7
นายธนูศักดิ์ ต๊ะทา
ส อบต. หมู่ 8
นายสมเพ็ชร กันทะมา
ส อบต. หมู่ 9
นายทองคำ ทัตพันธ์เพ็ชร
ส อบต. หมู่ 12
นายมนัส ชัยมณี
ส อบต. หมู่ 11
นายวิทยา สันเทพ
สอบต.หมู่10