สมาชิกสภา
นางสมศรี โปราหา
ประธานสภา อบต.โป่งผา
นายเสถียร พงษ์กาสอ
รองประธานสภา อบต.
นายวิทยา สันเทพ
เลขานุการสภา อบต.
นางกรรณิการ์ บุญตัน
ส อบต.หมู่1
ร.ต.มานิตย์ พรมปัญญา
ส อบต. หมู่ 3
นายถวิล กันทะทอง
ส อบต. หมู่ 2
นายอำนวย แก้วบุญ
ส อบต. หมู่ 2
นายสุริยะแสง อายุวรรณา
ส อบต. หมู่ 5
นายเฉลิม กุณาเลย
ส อบต. หมู่ 5
นายประเวก ชื่นปัญญานิมิต
ส อบต. หมู่ 7
นายอนุภาพ ชื่นพงศ์ธรรม
ส อบต. หมู่ 7
นายธนูศักดิ์ ต๊ะทา
ส อบต. หมู่ 8
นายสมผัด จันทาพูน
ส อบต. หมู่ 8
นายสมเพ็ชร กันทะมา
ส อบต. หมู่ 9
นายดนัย ทาคำมา
ส อบต. หมู่ 9
นายมนัส ชัยมณี
ส อบต. หมู่ 11
นางจันทร์ทิพย์ จมจื่น ส อบต. หมู่ 12
ส อบต. หมู่ 12
นายทองคำ ทัตพันธ์เพ็ชร
ส อบต. หมู่ 12