สมาชิกสภา
นางสาวสมศรี โปลาหา
ประธานสภา อบต.โป่งผา
นายเสถียร พงษ์กาสอ
รองประธานสภา อบต.
นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
นางกรรณิการ์ บุญตัน
ส. อบต. หมู่ 1
นายถวิล กันทะทอง
ส. อบต. หมู่ 2
นายอำนวย แก้วบุญ
ส. อบต. หมู่ 2
นายสุริยะแสง อายุวรรณา
ส. อบต. หมู่ 5
นายประเวก ชื่นปัญญานิมิต
ส. อบต. หมู่ 7
นายธนูศักดิ์ ต๊ะทา
ส. อบต. หมู่ 8
นายสมเพ็ชร กันทะลา
ส. อบต. หมู่ 9
นายมนัส ชัยมณี
ส. อบต. หมู่ 11
นายวิทยา สันเทพ
ส.อบต.หมู่10
นายทองคำ ทัตพันธ์เพ็ชร
ส. อบต. หมู่ 12