คณะผู้บริหาร
-
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
-
เลขานุการ นายก อบต.โป่งผา