คณะผู้บริหาร
นายเกียรติยศ เลิศณวรรธน์
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
-
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
-
เลขานุการ นายก อบต.โป่งผา