[ เปิดอ่าน 45 ครั้ง ]

ประกาศการเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง 

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  ขับเคลื่อน  2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการของ อบต.โป่งผา(สำนักปลัด) วงเงินงบประมาณ  854,000.-(แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)