ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น