ขั้นตอนบริการ

กระบวนการงานบริการตามภารกิจของ อบต.โป่งผา

 

 ที่  กระบวนการงานบริการ  ระยะเวลาเดิม  ระยะเวลาปรับลด
 1  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่  8 นาที/ราย  5 นาที/ราย
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย
การจัดเก็บภาษีป้าย 10 นาที/ราย 5 นาที/ราย
ขออนุญาติการก่อสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้าง  45 วัน/ราย

30 วัน/ราย

สนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 1 วัน 3 ชม./ราย
ช่วยเหลือสาธารณภัย 1 ชม. ในทันที
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ - ในทันที
การขออนุญาตดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
การขออนุญาตจัดตั้งตลาดขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
10  การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม) ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต 30 วัน/ราย 20 วัน/ราย
11  การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ขอใบอนุญาตใหม่/ต่อใบอนุญาต
30 วัน/ราย 20 วัน/ราย