ห้องสมุด 3 D

ห้องสมุด 3 ดี (มิติใหม่แห่งการเรียนรู้)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้เปิดให้บริการห้องสมุดสามดี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล และเป็นการสนับสนุน การศึกษาของเยาวชน ให้มีสถานที่ในการทำกิจกรรม ค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ อย่างอิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคล และยัง เป็นสถานที่ก่อให้เกิดนิสัยรักการอ่าน โดยมีบริการยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้าน บริการมัลติมีเดีย วีดีทัศน์ และบริการอินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ความหมายของ "ห้องสมุด 3 ดี"

      ดี 1 หนังสือดี และสื่อการเรียนรู้ดี หมายถึง หนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เนื้อหาสาระถูกต้อง ไม่เป็นพิษเป็นภัยและตรงใจผู้อ่านในรูปของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านและสร้างสรรค์ปัญญา

      ดี 2 บรรยากาศ และสถานที่ดี หมายถึง ห้องสมุดที่เอื้อต่อการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า อุดมไปด้วยความรู้ ความบันเทิง อบอวลไปด้วยมิตรภาพ สะอาด ร่มรื่น ปลอดโปร่ง และปลอดภัยสำหรับทุกคนที่ใช้บริการ และต้องมีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องสมุดครบครัน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เครื่องถ่ายเอกสาร มีการจัดวางหนังสือให้ชวนเด็กหยิบอ่าน อากาศภายในเย็นสบาย กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านน่าสนใจ

      ดี 3 บรรณารักษ์ และกิจกรรมดี หมายถึง ครูที่ทำหน้าที่บรรณารักษ์เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในงานห้องสมุด มีอัธยาศัยน้ำใจดี มีจิตบริการ ทำงานระดับ "มืออาชีพ" เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงความรู้ในห้องสมุดกับผู้ใช้บริการ มีความรู้ลึก รู้รอบ รู้กว้าง รู้ไกล ทันสมัย ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม เป็นนักจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้ เป็นผู้บริหารจัดการความรู้ที่ดี และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

เวลาเปิดทำการ

      จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 19.00 น.เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

สถานที่ตั้ง

      ชั้น 2 อาคาร3ดี องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย