ศูนย์บริการร่วม


ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โป่งผา


คำสั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โป่งผา


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2562

 


ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ปี 2562


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาประจำปี 2562