ศูนย์บริการร่วม


ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โป่งผา


คำสั้งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โป่งผา


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา   ประจำปี 2563

 


ประกาศกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม ปี 2562ปรกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง โครงสร้างอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงราย  ตาม ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 135 ตอนที่ 26 ง ราชกิจจานุเบกษา 5 เมษายน 2561


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ประจำปี 2564