วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision)

“ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชน พัฒนาคนสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น คิดเป็น ทำเป็น เน้นหลักธรรมาภิบาล นำการบริหาร การทำงานโปร่งใส ตรวจสอบได้ ”

 

พันธกิจหลักการพัฒนา (Mission)

 1.ส่งเสริมพัฒนาอาชีพของประชาชนและ กลุ่มอาชีพ ให้มีมาตรฐานรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้น และหายจากความยากจน
2.ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาประชากรทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นปกติสุข

3.ส่งเสริมประชากรให้มีสุขอนามัยที่ดี มีการออกกำลังกาย มีความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง และบุคคลในครอบครัว ตลอดจนมีความรู้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญต่างๆ
4.ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน  สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน ห่างไกลปลอดภัยจากยาเสพติด มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยชุมชน เพื่อชุมชน

5.จัดให้มีการก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ไฟฟ้า  ประปา โทรศัพท์ ให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในบริการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
6.ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม แนวคิดในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาขีดความ สามารถของบุคลากร ผู้นำชุมชน รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกในงานด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน

7.จัดให้มีการบำรุงรักษา พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
8.พัฒนาปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว รวมไปถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน