ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้ง


              องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตั้งอยู่ ณเลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย  ตำบลโป่งผา มีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน และยังเป็น 1 ใน 8 ตำบล ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวอำเภอแม่สายประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 54 กิโลเมตร ตำบลโป่งผา ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.24229
                                    คำขวัญ ตำบลโป่งผา

" เสน่ห์แดนดิน ถิ่นดอกไม้บาน
   สตรอเบอรี่หวาน ไวน์รสชาติดี
         ดอยนางนอนนามล้ำ มหัศจรรย์หนองน้ำพุ
         ถ้ำหลวงลืองาม นาม ตำบลโป่งผา "


เนื้อที่

เนื้อที่ ตำบลโป่งผามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

(N)  ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อกับ   ตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สาย

(S)  ทิศใต้      มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตำบลโป่งงาม

(E)  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลศรีเมืองชุมและตำบลบ้านด้าย

(S)  ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดต่อกับ   ตำบลโป่งงามและประเทศพม่า


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นราบ  16,589 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.20 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร  14,069 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.81 ของพื้นราบ
ที่อยู่อาศัย 2,520 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.19 ของพื้นราบ
พื้นน้ำ 864 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ภูเขา 8,797 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.51 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 
 
 

 ประชากร
               ฐานข้อมูลจำนวนประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2564)
หมู่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
ประชากร
รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
 
ชาย
หญิง
1
บ้านจ้อง
718
812
1,530
6653
 
2
บ้านหนองอ้อ
517
545
1,062
432
 
3
บ้านป่าแฝ
612
641
1,253
418
 
4
บ้านสันทรายปู่ยี่
1,556
1,783
3,339
870
 
5
บ้านน้ำจำ
1,51
1,859
3,510
1,863
 
6
บ้านสันทรายมูล
378
410
788
314
 
7
บ้านสันป่าสัก
207
222
429
133
 
8
บ้านนาปง
428
454
882
363
 
9
บ้านจ้องวัด
1,172
1,375
2,547
831
 
10
บ้านจ้องเด่น
452
575
1,027
362
 
11
บ้านน้ำจำเหนือ
562
638
1,200
341
 
12
บ้านน้ำจำกลาง
564
635
1,199
504
 
 
รวม
8,817
9,949
18,766
7,084