ข้อมูลทั่วไป

สถานที่ตั้ง


              องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ตั้งอยู่ ณเลขที่ 222 หมู่ที่ 5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย
จ.เชียงราย  ตำบลโป่งผา มีหมู่บ้านในการปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน และยังเป็น 1 ใน 8 ตำบล ของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ระยะทางห่างจากตัวอำเภอแม่สายประมาณ 6 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายประมาณ 54 กิโลเมตร ตำบลโป่งผา ตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.24229
                                    คำขวัญ ตำบลโป่งผา

" เสน่ห์แดนดิน ถิ่นดอกไม้บาน
   สตรอเบอรี่หวาน ไวน์รสชาติดี
         ดอยนางนอนนามล้ำ มหัศจรรย์หนองน้ำพุ
         ถ้ำหลวงลืองาม นาม ตำบลโป่งผา "


เนื้อที่

เนื้อที่ ตำบลโป่งผามีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 42 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

(N)  ทิศเหนือ   มีอาณาเขตติดต่อกับ   ตำบลเวียงพางคำและตำบลแม่สาย

(S)  ทิศใต้      มีอาณาเขตติดต่อกับ    ตำบลโป่งงาม

(E)  ทิศตะวันออก  มีอาณาเขตติดต่อกับ  ตำบลศรีเมืองชุมและตำบลบ้านด้าย

(S)  ทิศตะวันตก   มีอาณาเขตติดต่อกับ   ตำบลโป่งงามและประเทศพม่า


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นราบ  16,589 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 63.20 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่การเกษตร  14,069 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 84.81 ของพื้นราบ
ที่อยู่อาศัย 2,520 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.19 ของพื้นราบ
พื้นน้ำ 864 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.29 ของพื้นที่ทั้งหมด
พื้นที่ภูเขา 8,797 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 33.51 ของพื้นที่ทั้งหมด

 

 
 
 

 ประชากร
               ฐานข้อมูลจำนวนประชากรจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2560)
หมู่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
ประชากร
รวม
จำนวน
ครัวเรือน
 
 
ชาย
หญิง
1
บ้านจ้อง
603
702
1,305
572
 
2
บ้านหนองอ้อ
491
499
990
384
 
3
บ้านป่าแฝ
488
533
1,021
326
 
4
บ้านสันทรายปู่ยี่
1,465
1,648
3,113
761
 
5
บ้านน้ำจำ
1,307
1,428
2,735
1,700
 
6
บ้านสันทรายมูล
364
393
757
275
 
7
บ้านสันป่าสัก
238
254
492
127
 
8
บ้านนาปง
343
347
690
279
 
9
บ้านจ้องวัด
986
1,115
2,101
600
 
10
บ้านจ้องเด่น
432
533
965
324
 
11
บ้านน้ำจำเหนือ
461
503
964
254
 
12
บ้านน้ำจำกลาง
422
485
907
381
 
 
รวม
7,600
8,440
16,040
5,983