หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ของ ต.โป่งผา

no.
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
 หน่วยงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
 
1
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ นายก อบต. 101
2
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ ปลัด อบต. 102
3
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ กองคลัง 103
4
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ สำนักปลัด 104
5
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ รองปลัด 105
6
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ กองช่าง 106
7
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ งานป้องกันฯ 106
8
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ กองการศึกษา 107
9
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
โทรสาร (แฟกซ์)
053-646085
 กำนันผู้ใหญ่บ้าน
1
นายสมคิด   มหาวงศนันท์
กำนันตำบลโป่งผา
 085-106-9941
2
 นายอาชัน   สุภาวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้านจ้้อง หมู่ที่ 1
 093-136-6138
3  นายเสฎฐวุฒิ   ปัญญาคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หนองอ้อหมู่ที่ 2
 089-633-4489
4  นายทองสุข    งามผ่อง
ผู้ใหญ่บ้านป่าแฝ หมู่ที่ 3
 086-915-7144
5  นายสมคิด   มหาวงศนันท์
ผู้ใหญ่บ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ที่ 4
 085-106-9941
6  นายอำนวย    อุปถัมภ์
ผู้ใหญ่บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 5
 082-382-0881
7  นายวีรกร    ใจด้วง
กำนัน/ผญบ.สันทรายมูลหมู่ที่ 6
 080-4934582
8  นายเอกชัย    มาเยอะ
ผู้ใหญ่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7
 085-618-4296
9  นายอาทิตย์   เชื่อเมืองพาน
ผู้ใหญ่บ้านนาปง หมู่ที่ 8
 089-701-2479
10  นางนภาสร  ทาตุการ
ผู้ใหญ่บ้านจ้องวัด หมู่ที่ 9
 082-193-5769
11  นายธนดล   จงใจ
ผู้ใหญ่บ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10
 086-195-7064
12  นายกระจ่าง   ชัยมณ๊
ผู้ใหญ่บ้านน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11
 081-473-2042
 13  นายประเสริฐ   ชุ่มมงคล  ผู้ใหญ่บ้านน้ำจำกลาง  หมู่ที่ 12  085-034-8026
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
 1 นางสาวสมศรี    โปลาหา ประธานสภา อบต.โป่งผา  089-263-4654
 2  นายเสถียร   พงษ์กาสอ รองประธานสภา อบต.โป่งผา  081-531-3199
 3  นายวิทยา   สันเทพ เลขานุการสภา อบต.โป่งผา  089-997-9237
 4  นางกรรณิการ์    บุญตัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

 086-421-8177
,088-251-82444

 5  นายถวิล    กันทะทอง สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 2  087-208-1230,
093-050-9150
6  นายอำนวย  แก้วบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  084-894-2519
 7  ร.ต.มานิตย์  พรมปัญญา สมาชิกสภา อบต. หมุู่ที่ 3  089-854-2160
 8  นายสุริยะแสง   อายุวรรณา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5  084-615-0984
 9  นายเฉลิม    กุณาเลย สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 5  081-020-6995
 10  นายประเวก   ชื่นปัญญานิมิต สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  088-433-1310
 11  นายอนุภาพ   ชื่นพงศ์ธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  081-473-1030
 12  นายธนูศักดิ์   ต๊ะทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8  086-195-2052
 13  นายสมผัด   จันทาพูน สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 8  083-207-5531
 14  นายสมเพ็ชร   กันทะลา สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 9  081-884-6748
 15  นายดนัย    ทาคำมา สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 9  093-032-8894,
098-792-9760
 16  นายมนัส    ชัยมณี สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 11  089-434-0048
 17  นางจันทร์ทิพย์   จมจื่น สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  086-915-6163
 18  นายทองคำ   ทัตพันธ์เพ็ชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12  081-992-3517
       
 สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบลโป่งผา
1
โรงเรียนบ้านจ้อง
โรงเรียนบ้านจ้อง
053-646-115
2 โรงเรียนบ้านน้ำจำ
โรงเรียนบ้านน้ำจำ
053-734-489
3 โรงเรียนสันทรายราษฎรสามัคคี
โรงเรียนสันทรายราษฎรสามัคคี
053-709-608
4 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ
โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ
053-646-552
5  นางจันทร์เพ็ญ ธนู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งผา 081-035-0159
6  นางสาวปานใจ   จันทรสถาพร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจำ 082-628-4191
7  นางบัวลอย   สุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ 082-385-5859
8  นางศิวพร  งามวัฒนาวงษ์ ศุูนย์พัมนาเด็กเล็กบ้านนาปง 090-328-2514