หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ของ ต.โป่งผา

no.
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
 หน่วยงานภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
 
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 053-646085  
1
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ นายก อบต. 101
2
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ ปลัด อบต. 102
3
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ กองคลัง 107
4
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ สำนักปลัด 105
5
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ รองปลัด 103
6
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ กองช่าง 111
7 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ ธุรการ สำนักปลัด 105
8
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ติดต่อ กองการศึกษา 108
9
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
โทรสาร (แฟกซ์)
053-646627 ต่อ 112
 กำนันผู้ใหญ่บ้าน
1
นายสมคิด   มหาวงศนันท์
กำนันตำบลโป่งผา
 085-106-9941
2
 นายอาชัน   สุภาวรรณ์
ผู้ใหญ่บ้านจ้้อง หมู่ที่ 1
 093-136-6138
3  นายเสฎฐวุฒิ   ปัญญาคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หนองอ้อหมู่ที่ 2
 089-633-4489
4  นายชูชาติ  ทิจินะ
ผู้ใหญ่บ้านป่าแฝ หมู่ที่ 3
 093-185-0999
5  นายสมคิด   มหาวงศนันท์
กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ที่ 4
 085-106-9941
6  นายเฉลิม   กุณาเลย
ผู้ใหญ่บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 5
 081-020-6995
7  นายวีรกร    ใจด้วง
ผญบ.สันทรายมูลหมู่ที่ 6
 062-309-9038
8  นายอนุภาพ    ชื่นพงศ์ธรรม
ผู้ใหญ่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7
 081-473-1020
9  นายสมผัด     จันทาพูน
ผู้ใหญ่บ้านนาปง หมู่ที่ 8
 083-207-5531
10  นางนภาสร  ทาตุการ
ผู้ใหญ่บ้านจ้องวัด หมู่ที่ 9
 082-193-5769
11  นายจรัส    นันตาวาง
ผู้ใหญ่บ้านจ้องเด่น หมู่ที่ 10
 084-810-5192
12  นายกระจ่าง   ชัยมณ๊
ผู้ใหญ่บ้านน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11
 081-473-2042
 13  นางพรกมล  กันทะดง  ผู้ใหญ่บ้านน้ำจำกลาง  หมู่ที่ 12  081-681-0507
 ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา
 1 นางสาวสมศรี    โปลาหา ประธานสภา อบต.โป่งผา  089-263-4654
 2  นายเสถียร   พงษ์กาสอ รองประธานสภา อบต.โป่งผา  081-531-3199
       
 3  นางกรรณิการ์    บุญตัน เลขานุการ สภา อบต.โป่งผา

 086-421-8177
,088-251-82444

 4  นายถวิล    กันทะทอง สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่ 2  087-208-1230,
093-050-9150
5  นายอำนวย  แก้วบุญ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2  084-894-2160
 6 นายสุริยะแสง   อายุวรรณา สมาชิกสภา อบต. หมุู่ที่ 5  084-615-2160
7 นายประเวก     ชื่นปัญญานิมิต สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  7 088-433-1310
8 นายธนูศักดิ์     ตีะทา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 086-1952052 
9 นายสมเพ็ชร    กันทะมาลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 081-884-6748
10 นายวิทยา   สันเทพ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10  089-997-9237
11 นายมนัส    ชัยมณี สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 062-663-6771
12 นายทองคำ   ทัตพันธ์เพ็ชร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 081-9923517
       
       
       
       
       
 สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำบลโป่งผา
1
โรงเรียนบ้านจ้อง
โรงเรียนบ้านจ้อง
053-646-115
2 โรงเรียนบ้านน้ำจำ
โรงเรียนบ้านน้ำจำ
053-734-489
3 โรงเรียนสันทรายราษฎรสามัคคี
โรงเรียนสันทรายราษฎรสามัคคี
053-709-608
4 โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ
โรงเรียนบ้านป่าแฝ-หนองอ้อ
053-646-552
5  นางจันทร์เพ็ญ ธนู  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โป่งผา 081-035-0159
6  นางสาวปานใจ   จันทรสถาพร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำจำ 082-628-4191
7  นางบัวลอย   สุเทพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้อ 082-385-5859
8  นางศิวพร  งามวัฒนาวงษ์ ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาปง 090-328-2514

 


แผนที่การเดินทางถึง อบต.โป่งผา 

ที่อยู่ 222 ม.5 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชี่ยงราย 57130

หมายเลขโทรศัพท์ 053-646627 ต่อ 105

หมายเลขโทรสาร 053-646627 ต่อ 112