ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ
1. ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลองค์กร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

2. ระบบการรายงานผล และเปรียบเทียบผลการดำเนินการกับเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

3. ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการบริหาร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

4. ระบบสารสนเทศควบคุมและตรวจสอบภายใน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

archive 5. ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 [เปิดดู 1,041]

6. ระบบทะเบียนประวัติบุคคลากร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

7. ระบบสารสนเทศ share ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

8. ระบบสารสนเทศสนองความต้องการของผู้รับบริการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 [เปิดดู 1]

9. ระบบ Back Office ที่สามารถ share ข้อมูลระหว่างหน่วยงานอื่นภายในองค์กร

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560

10. ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กรแห่งการเรียนรู้

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560