มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
archive นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

archive นักบริหารงานทั่วไป(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

archive นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

archive นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

archive นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

archive นิติกร(ปฎิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563

archive นายช่างโยธา(ปฎิบัติงาน-อาวุโส)

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563