สถิติข้อมูลการให้บริการ
สรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี งบประมาณ 2563 เดือนมกราคม 2563-เดือนมีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

สรุปผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี งบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562-เดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2563