แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
archive แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561-2563

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562

archive การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

เมื่อวันที่ 04 มกราคม 2561

archive เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 04 กรกฏาคม 2561

archive การประเมินความเสี่ยงการทุจริต

เมื่อวันที่ 09 กันยายน 2561

archive มาตรการป้องกันการรับสินบน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561

archive การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561