ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 43 ครั้ง ]
ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 29 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาจัดการประชุมสภา อบต.โป่งผา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 โดยมีญัตติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดยมีสมาชิกสภา อบต.โป่งผาและผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่เข้าร่วมประชุมสภาดังกล่าวด้วย