ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 509 ครั้ง ]
โครงการ อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องของการวางตัวที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน และกฏวินัยจราจร

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 อบต.โป่งผาร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน ตำบลโป่งผา ได้จัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในเรื่องของการวางตัวที่เหมาะสมของเด็กและเยาวชน และกฏวินัยจราจรที่ควรทราบ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยโทธัชชัย ธีระเวโรจน์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการวางตัวของเด็กวัยรุ่น พร้อม กฏระเบียบ วินัยจราจร ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจาก สภาเยาวชนตำบลโป่งผาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย