ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 359 ครั้ง ]
การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 5

วันที่ 24 เมษายน 2561 การขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที 3 บ้านน้ำจำ หมู่ที่ 5 เวทีปรับเปลี่ยนแนวคิด น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ • เข้าใจและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน • เข้าใจการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน