ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 246 ครั้ง ]
ไทยนิยม ยั่งยืน เวที2 หมู่ที่ 5 บ้านน้ำจำ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 2 เคลื่อนที่ไปยังบ้านน้ำจำ หมู่ที่ 5 ไทยนิยม ยั่งยืน เวที 2 นี้เป็นสร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ทีมขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบลจะเริ่มลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในพื้นที่เพื่อทำการกำหนดกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถดำเนินการเองได้และร่วมมือกันปฏิบัติ