<
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพิ่มพูนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้สูงอายุ 2556
9 มกราคม 2556, 16:22 น.

  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ได้นำผู้สูงอายุ ต.โป่งผา ศึกษาดูงาน  ณ อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ

ระหว่างวันที่ 26-27 ธันวาคม 2555 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลโป่งผา ให้ก้าวหน้าต่อไปได้อย่าง เข้มแข็ง.


รูปภาพ

รายงานโดย :

 

 

 

 
  ข่าวกิจกรรม